Here’s the recìpe for Yakìtorì Chìcken. ìf you try thìs recìpe ì hope you’ll come back to leave a ratìng

    Miso Yáki Onigiri, meáning “Miso Glázed Grilled Rice Bálls”, áre á simple ánd delicious wáy to switch up

Do you like RáVIOLI?? I’m not sure why, but I never tried Rávioli ás á child. I álwáys wánted to